« Agenda

Minireeks 1 - Tango-elementen toepassen in Balfolk 1/2
24-02-2020 | Dansen leren

Minireeks 1 – Tango-elementen toepassen in Balfolk 1/2

Met: Docent(en): Bart BoskaljonCecilia Brands Aanvang: 19:00-22:00 Entree: VOL - Inschrijven voor de wachtlijst via Google Forms, zie "Prijzen en aanmelden" Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Sessie: Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below ** The workshop can be given in English if at least one person doesn’t speak Dutch. Alternatively, there will be a live translator.

Het actiegroepje van Balfolk Utrecht presenteert

Tango-elementen toepassen in Balfolk (workshop 1/2)

Moira op Maandag is weer begonnen! We hebben maar liefst drie korte verdiepende minireeksen: Tango-Balfolk, Spelen in koppeldansen met ‘Guide to get Lost’ en Branle Béarnais. Daarnaast is er een enkele workshop van Sophie van Grinsven: ‘Stretch & Strength’. Oftewel, als je een divers programma leuk vindt, kom naar de Moira op Maandag!

Een minireeks bestaat uit 2 workshops over 1 onderwerp. Op die manier kunnen we echt de diepte induiken. De tweede avond bouwt voort op de eerste; het is daarom alleen mogelijk om aan beide avonden deel te nemen. Je kunt je voor elke minireeks los inschrijven, maar dansers die zich inschrijven voor meerdere reeksen (of zelfs het hele seizoen) krijgen natuurlijk korting van ons. Meer informatie kun je hier beneden lezen. Alle lesdata zijn te vinden op de lespagina van Utrecht.

Deze minireeks is VOL! Inschrijven voor de wachtlijst kan via het inschrijfformulier.


Workshopbeschrijving
Na succesvolle workshops op Keltfest 2018 en 2019, en sindsdien vele verzoeken om meer, zijn we heel blij met dit onderwerp als eerste mini-reeks! Met Bart en Cecilia gaan we bekijken hoe we elementen uit de Tango kunnen toepassen in Balfolk (koppeldansen).
Bart: “Ruim 10 jaar geleden kwam ik in aanraking met Balfolk. Direct gegrepen door het plezier en de improvisatie die we vinden in Balfolk trok ik jarenlang in de zomer naar Frankrijk om te dansen en meer te leren over Europese dansen. Kort daarna kwam ik ook in aanraking met de Argentijnse Tango. De muziek en precisie grepen mij en ik raakte direct verslaafd. Na Balfolk workshops te hebben gegeven in binnen- en buitenland, een jaar in Argentinië te hebben gewoond en Tango workshops- en optredens te hebben gegeven in Europa, Zuid-Amerika en Azië is het tijd om deze twee invloeden met elkaar te combineren!“

Het schakelen tussen Balfolk en Tango kan een grote overgang lijken, maar het is niet de bedoeling dat je een paar ‘truukjes’ aanleert die je vervolgens alleen kan doen met iemand die de workshops ook heeft gedaan. In 2 x 2.5 uur worden Tango- en Balfolk-technieken naast elkaar gelegd en worden de variaties gebruikt als aanknopingspunten om te onderzoeken hoe je -in het algemeen- helder communiceert.
Cecilia: “Tango geeft de mogelijkheid om heel precies te leiden/volgen, en zo bouwen we de workshops ook op: we beginnen makkelijk en oefenen daarna met variaties die steeds uitdagender, ‘preciezer’ worden. Een goede connectie en danstechniek worden dus meer en meer essentieel, anders lukt het niet. Het leuke daaraan is dat je heel directe feedback krijgt van het dansen: als er iets anders gebeurt dan wat je bedoelde, wat gebeurt er dan wel en waar ligt dat aan? Daarmee kun je je houding, frame, beweging, etc. gaan finetunen, tot het ineens ‘klikt’. Een kleine aanpassing kan het vaak zoveel makkelijker of comfortabeler maken. Voor mij is er niets leuker dan zo’n ‘Aha!’-moment op iemands gezicht te zien verschijnen; deze workshop is daar een soort snelkookpan voor.”


Niveau
Om goed mee te komen in de workshop moet je de basis van de scottish, mazurka en wals (in 3) ontspannen kunnen dansen.
Tango-ervaring is niet nodig: omdat we verspreid over twee workshops veel tijd met elkaar hebben duiken we ook echt even de Tango in, zodat je hier ook de basis van leert beheersen.


Data en lestijden
De minireeks bestaat uit 2 avonden:

  • Workshop 1:     24-02-2020
  • Workshop 2:    02-03-2020

Elke workshop is 2.5 uur lang (inclusief theepauze). Het programma:
19:00 – deuren open
19:15 – de les begint
21:45 – einde les
22:00 – sluiting


Locatie
De lessen en workshops vinden plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair trade! Want goede docenten en muzikanten verdienen meer dan alleen een reiskostenvergoeding en basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair trade 🙂


Prijzen en aanmelden
De kosten voor deelname aan één minireeks zijn:

  • Fair trade tarief €50,-  (als je de eerlijke prijs wil betalen)
  • Regulier tarief €45,-
  • Kortingstarief €40,-     (als je te weinig besteden hebt)

Je krijgt €5,- korting voor elke extra minireeks waarvoor je je inschrijft. De losse workshop ‘Stretch & Strength’ valt hierbuiten. Let op: we kunnen deze korting alleen verrekenen wanneer je je in één keer voor meerdere minireeksen inschrijft en betaalt (dus niet achteraf, als je al een minireeks gevolgd hebt en je je daarna voor een volgende minireeks inschrijft).
Als je je inschrijft voor meerdere minireeksen worden de kosten als volgt:

Twee minireeksen: Regulier  €85,- / Fair-Trade €95,-  / Korting €75,-
Drie minireeksen: Regulier €125,- / Fair-Trade €140,- / Korting €110,-

Betalen kan contant voor je hele reservering aan het begin van de eerste workshop die je volgt.

Deze minireeks is vol. Aanmelden voor de wachtlijst kan via Google Forms. Je ontvangt na inschrijven binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail.


Nieuwsbrief & Vragen
Heb je vragen of wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail.

 


The Balfolk Utrecht team is proud to present

Applying Tango-elements in Balfolk (workshop 1/2)

Moira on Mondays season is about begun! There will be three in-depth mini-series this season: Tango-Balfolk, Playing in couple dances with ‘Guide to get Lost’ and Branle Béarnais. In addition, Sophie van Grinsen will teach a solitary workshop called ‘Stretch & Strength’. In short, if you want a diverse programme, come to Moira on Mondays (Moira op Maandag).

Each mini-series consists of 2 workshops on 1 subject. This way, we can really dive into it! The second evening will build on the first; therefore it is only possible to participate in both evenings.
It is possible to register for each mini-series separately, but if you register for more than one (or for the whole season), then of course you’ll get a discount. Detailed information can be found below. The complete calendar of this season can be found on our teaching page.

Registration form Here


Workshop Description
After successful workshops at Keltfest 2018 and 2019, and since then many requests for more, we are very happy with this topic for our first mini-series! Together with Bart and Cecilia, we will dive into applying elements from Tango in Balfolk (couple dances).
Bart: “More than 10 years ago I came into contact with Balfolk. Immediately captivated by the fun and improvisation we find in Balfolk, I spent many summers in France to dance and learn more about European dances. Shortly thereafter I also discovered Argentine Tango. The music and precision caught me and I immediately became addicted. After giving Balfolk workshops in the Netherlands and abroad, having lived in Argentina for a year and giving Tango workshops and performances in Europe, South America and Asia, it is time to combine these two influences!”

Switching between Balfolk and Tango may seem like a large transition, but the aim isn’t to learn a few “tricks” that you can then only apply with someone who’s also done the workshops. In 2 x 2.5 hours, Tango and Balfolk techniques are placed next to each other and the variations are used as starting points to investigate how to communicate clearly – in general.
Cecilia: “Tango offers the opportunity to lead/follow very precisely, and we’ll also build up the workshops that way: we start easily and then practice with variations that are increasingly challenging, more ‘precise’. So a good connection and dance technique become more and more essential, otherwise it doesn’t work. What’s nice about this is that it gives you very direct feedback: if something turns out differently from what you intended, what did happen and why? With this, you can fine tune your posture, frame, movement, etc., until it suddenly “clicks”. A small adjustment can often make things so much easier or more comfortable. For me, there’s nothing nicer than seeing such an “Aha!” moment appear on someone’s face; this workshop is a kind of pressure cooker for that.”


Workshop Prerequisites
To participate in the workshops you’ll need to be able to dance the basics of the scottish, mazurka and waltz (in 3) in a relaxed way.
Tango experience is not necessary: ​​spread out over two workshops, we’ll have plenty of time to dive into Tango as well, so you’ll learn to master the basics as we go.


Class Times and dates
This mini-series consists of 2 evenings:

  • Workshop 1: 24-02-2020
  • Workshop 2: 02-03-2020

Each workshop lasts for 2.5 hours (including a tea break). The class times are:
19:00 – doors open
19:15 – the lesson begins
21:45 – the lesson ends
22:00 – closing time


Location
The lessons and workshops are in the Moira, a cosy dancing hall in the centre of Utrecht. Its address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and take the stairway, you’ll find us downstairs.


Fair Trade (The Galette Price)
Do you find it important to pay teachers and musicians a fair price? And do you think that Balfolk Utrecht should continue to deliver high quality? Then choose Fair Trade! Because good teachers and musicians deserve more than just a travel allowance and basic tea biscuits with their coffee. Lure them to our events with galettes. Hence, Fair Trade 🙂


Prices
Participation costs for one mini-series (consisting of 2 workshops) are:

  • Fair-Trade price €50,- (if you want to pay the fair price)
  • Regular price €45,-
  • Discount price €40,- (if you don’t have a lot to spend)

For each extra series that you register for, you’ll get a €5,- discount. The separate workshop ‘Stretch & Strength’ is excluded from the discount. Please note: we can only deduct this discount if you register and pay for multiple mini-series at the same time (not afterwards, in case you have already followed a mini-series and then register for the next).
If you register for multiple mini-series, the costs are as follows:

Two mini-series: Regular €85,-  / Fair Trade €95,-  / Discount €75,-
Three mini-series: Regular €125,- /  Fair Trade €140,- /  Discount €110,-

 

Payment is done in cash at start of the first workshop you participate in.

Registration is done via Google Forms. You’ll recieve confirmation of your registration by e-mail within several days.

 

Newsletter & Other Questions
Do you have any questions or would you like to sign up for the newsletter? Contact us at utrecht@balfolk.nl


 

 

Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: