« Agenda

Afgelast - Minireeks 2 - Guide to Getting Lost 1/2
16-03-2020 | Dansen leren

Afgelast – Minireeks 2 – Guide to Getting Lost 1/2

Met: Docent(en): Paulo OliveiraSara Guia de Abreu Aanvang: 19:00-22:00 Entree: Inschrijven gaat via Google Forms, zie "Prijzen en aanmelden" Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Sessie: Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below **
De workshop wordt in het Engels gegeven. Een vrijwilliger is aanwezig die zonodig naar het Nederlands kan vertalen.
The workshop will be in English. A volunteer is present who can translate to Dutch, if needed.

Het actiegroepje van Balfolk Utrecht presenteert

Guide to Getting Lost: spelen in koppeldansen (workshop 1/2)

Moira op Maandag is weer begonnen! We hebben maar liefst drie korte verdiepende minireeksen: Tango-Balfolk, Spelen in koppeldansen met ‘Guide to get Lost’ en Branle Béarnais. Daarnaast is er een enkele workshop van Sophie van Grinsven: ‘Stretch & Strength’. Oftewel, als je een divers programma leuk vindt, kom naar de Moira op Maandag!

Een minireeks bestaat uit 2 workshops over 1 onderwerp. Op die manier kunnen we echt de diepte induiken. De tweede avond bouwt voort op de eerste; het is daarom alleen mogelijk om aan beide avonden deel te nemen. Je kunt je voor elke minireeks los inschrijven, maar dansers die zich inschrijven voor meerdere reeksen (of zelfs het hele seizoen) krijgen natuurlijk korting van ons. Meer informatie kun je hier beneden lezen. Alle lesdata zijn te vinden op de lespagina van Utrecht.

Inschrijfformulier Hier


Workshopbeschrijving
Je kent ze wellicht al van hun drukbezochte workshops op CaDansa, Dansstage Enschede of festivals in Europa: Sara en Paulo! Wij houden van dit Portugese docenten-duo, dat uitgebreide kennis over dans(tradities) weet te combineren met speelsheid, communicatie en creativiteit.
In deze minireeks gaan ze aan de slag met koppeldansen: mazurka, scottish, wals in 3 en 5.

Sara & Paulo: “Als dansers ervaren wij dans als een dialoog, in elk perspectief. Dit is het sleutelwoord voor ons werk en voortdurend onderzoek naar Europese volksdans.
We geloven dat je alleen in een staat van oprechte, diepe ‘conversatie’ echte schoonheid kunt bereiken en dat is precies wat we willen voorstellen.
In deze workshop is ons hoofddoel niet om dansers te leren hoe ze moeten dansen, maar om ze te helpen hun vermogen uit te breiden om te voelen, luisteren, reageren, interpreteren, creëren en daardoor: praten zonder woorden.”


Niveau
Dit is een verdiepende workshop. Om goed mee te komen moet je de passen en structuur van de mazurka, wals (in 3 en 5) en scottish kennen.


Over de docenten
Ondanks haar ervaring in Afrikaanse tribal dansen, buikdansen en lindy hop, is Sara’s eerste liefde balfolk, wat ze sinds 2004 danst. Wat Paulo betreft: op 7-jarige leeftijd maakte hij deel uit van een regionale folkloregroep, maar in 2010 ontdekte hij balfolk, haast per ongeluk, en sindsdien is hij nooit meer gestopt.

Sara en Paulo komen uit Lissabon, Portugal, hoewel ze sinds 4 jaar in Amsterdam wonen.
Ze hebben lessen gevolgd van Alexandre Matias, Koen Dhont, Rafael Prieto, Christian Pacher, Isabel Guerbigny, Mercedes Prieto, Sergio Cobos en Anton Schneider. Ze hebben deelgenomen aan de 2015-editie van “Dyonisos à Ciel Ouvert” in Lyon en aan de 2016-editie van Ethno Portugal.
Ze begonnen samen les te geven in 2012 en hebben hun eigen danspedagogie ontwikkeld, waarmee ze op verschillende festivals en intensieve danscursussen in Europa les hebben gegeven.

Toen ze nog in Lissabon woonden hadden ze hun eigen balfolkvereniging, waarmee ze dans- en muzieklessen, practice-avonden, ballen, concerten, jamsessies, lezingen en uiteindelijk het Festival à 3Temps in 2016 organiseerden.


Lestijden en data
De minireeks bestaat uit 2 avonden:

  • Workshop 1: 16-03-2020
  • Workshop 2: 30-03-2020

Elke workshop is 2.5 uur lang. Het programma:
19:00 – deuren open
19:15 – de les begint
21:45 – einde les
22:00 – sluiting


Locatie
De lessen en workshops vinden plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair trade! Want goede docenten en muzikanten verdienen meer dan alleen een reiskostenvergoeding en basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair trade 🙂


Prijzen en aanmelden
De kosten voor deelname aan één minireeks zijn:

  • Fair trade tarief €50,-  (als je de eerlijke prijs wil betalen)
  • Regulier tarief €45,-
  • Kortingstarief €40,-     (als je te weinig besteden hebt)

Je krijgt €5,- korting voor elke extra minireeks waarvoor je je inschrijft. De losse workshop ‘Stretch & Strength’ valt hierbuiten. Let op: we kunnen deze korting alleen verrekenen wanneer je je in één keer voor meerdere minireeksen inschrijft en betaalt (dus niet achteraf, als je al een minireeks gevolgd hebt en je je daarna voor een volgende minireeks inschrijft).
Als je je inschrijft voor meerdere minireeksen worden de kosten als volgt:

Twee minireeksen: Regulier  €85,- / Fair-Trade €95,-  / Korting €75,-
Drie minireeksen: Regulier €125,- / Fair-Trade €140,- / Korting €110,-

Betalen kan contant voor je hele reservering aan het begin van de eerste workshop die je volgt.

Aanmelden gaat via Google Forms. Je ontvangt na inschrijven binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail.


Nieuwsbrief & Vragen
Heb je vragen of wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail.


The Balfolk Utrecht team is proud to present

Moira on Mondays season is about begun! There will be three in-depth mini-series this season: Tango-Balfolk, Playing in couple dances with ‘Guide to get Lost’ and Branle Béarnais. In addition, Sophie van Grinsen will teach a solitary workshop called ‘Stretch & Strength’. In short, if you want a diverse programme, come to Moira on Mondays (Moira op Maandag).

Each mini-series consists of 2 workshops on 1 subject. This way, we can really dive into it! The second evening will build on the first; therefore it is only possible to participate in both evenings.
It is possible to register for each mini-series separately, but if you register for more than one (or for the whole season), then of course you’ll get a discount. Detailed information can be found below. The complete calendar of this season can be found on our teaching page.

Registration form Here


Workshop Description
You may already know them from their popular workshops at CaDansa, Dansstage Enschede or festivals in Europe: Sara and Paulo! We love this Portuguese teacher duo, that knows how to combine their extensive knowledge about dance (traditions) with playfulness, communication and creativity.
In this mini-series they will focus on couple dances: mazurka, scottish, waltz in 3 and 5.

Sara & Paulo: “As dancers, we perceive dance as a dialogue, in its every perspective. This is the key-word for our work and constant research in European folk dance.
We believe that only in a state of pure deep conversation can one achieve true beauty and that is exactly what we mean to propose.
With this workshop, our main goal is not to teach dancers how to dance, but to enable them to enhance their ability to sense, listen, react, interpret, create and therefore, talk without words.”


Workshop Prerequisites
You will need to know the steps and structure of mazurka, waltz (3 and 5) and scottish.


About the teachers
Despite having dabbled in African tribal dances, belly dancing and lindy hop, Sara’s first love is balfolk, which she dances since 2004. As for Paulo, at the age of 7 he was part of a regional folklore group but it was in 2010 that he discovered balfolk almost by accident, never stopping ever since.

Sara and Paulo come from Lisbon, in Portugal, despite living in Amsterdam for the last 4 years.
They have attended classes from Alexandre Matias, Koen Dhont, Rafael Prieto, Christian Pacher, Isabel Guerbigny, Mercedes Prieto, Sergio Cobos and Anton Schneider. They have participated in the 2015’s edition of “Dyonisos à Ciel Ouvert” in Lyon and in the 2016´s edition of Ethno Portugal.
They started teaching together in 2012 and, having developed their own dancing pedagogy, they have taught in several festivals and intensive dance courses in Europe.

While still living in Lisbon they had their own balfolk association, having organised dance and music classes, practices, balls, concerts, jams, talks and ultimately, the Festival à 3Temps in 2016.


Class Times and dates
This mini-series consists of 2 evenings:

  • Workshop 1: 16-03-2020
  • Workshop 2: 30-03-2020

Each workshop lasts for 2.5 hours (including a tea break). The class times are:
19:00 – doors open
19:15 – the lesson begins
21:45 – the lesson ends
22:00 – closing time


Location
The lessons and workshops are in the Moira, a cosy dancing hall in the centre of Utrecht. Its address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and take the stairway, you’ll find us downstairs.


Fair Trade (The Galette Price)
Do you find it important to pay teachers and musicians a fair price? And do you think that Balfolk Utrecht should continue to deliver high quality? Then choose Fair Trade! Because good teachers and musicians deserve more than just a travel allowance and basic tea biscuits with their coffee. Lure them to our events with galettes. Hence, Fair Trade 🙂


Prices
Participation costs for one mini-series (consisting of 2 workshops) are:

  • Fair-Trade price €50,- (if you want to pay the fair price)
  • Regular price €45,-
  • Discount price €40,- (if you don’t have a lot to spend)

For each extra series that you register for, you’ll get a €5,- discount. The separate workshop ‘Stretch & Strength’ is excluded from the discount. Please note: we can only deduct this discount if you register and pay for multiple mini-series at the same time (not afterwards, in case you have already followed a mini-series and then register for the next).
If you register for multiple mini-series, the costs are as follows:

Two mini-series: Regular €85,-  / Fair Trade €95,-  / Discount €75,-
Three mini-series: Regular €125,- /  Fair Trade €140,- /  Discount €110,-

 

Payment is done in cash at start of the first workshop you participate in.

Registration is done via Google Forms. You’ll recieve confirmation of your registration by e-mail within several days.

 

Newsletter & Other Questions
Do you have any questions or would you like to sign up for the newsletter? Contact us at utrecht@balfolk.nl


 

 

Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: